54875487
من که تسبیح نبودم ، تو مرا چرخاندی...
مشت بر مهره تنهائی من پیچاندی...
مُهر دستان تو دنبال دعائی می گشت...
بارها دور زدی ذهن مرا گرداندی...
ذکرها گفتی و بر گفته خود خندیدی...
از همین نغمه تاریک مرا ترساندی...
بر لبت نام خدا بود ، خدا شاهد ماست...
بر لبت نام خدا بود و مرا رقصاندی...
دست ویرانگر تو عادت چرخیدن داشت...
عادتت را به غلط چرخه ایمان خواندی...
قلب صد پاره من مهره صد دانه نبود...
تو ولی گشتی و این گمشده را لرزاندی...
جمع کن : رشته ایمان دلم پاره شده ست...
من که تسبیح نبودم ، تو چرا چرخاندی ؟


منبع:
http://kolbehdarvishy.blogsky.com

منبع:
http://akesms.mihanblog.com