54875487 54875487
 54875487
* بیا با پاک ترین سلام عشق آشتی کنیم
*بیا با بنفشه های لب جوب آشتی کنیم
* بیا ازحسرت و غم دیگه باهم حرف نزنیم
* بیا برخنده ی این روز خنده کنیم
*بیاباور بکنیم رنگ گلای وحشی رو
*سرخی شقایق وعطر گل بنفشه رو
* بیا این پرنده رو ازقفسش رها کنیم
* بیا بازآشتی کنیم اسم همو صدا کنیم
**گلدونا روآب بدیم
**سلام همسایه رو جواب بدیم
*دل به دریا بزنیم دوره ی غم سر اومده
*بیا باوربکن و پرنده رو رها بکن
*بیا آشتی بکن و اسم منو صدا بکن


منبع:
http://kolbehdarvishy.blogsky.com

منبع:
http://akesms.mihanblog.com